Introduktion til Energy Together konceptet - Introduktion

Beskrivelse af E2G

undefined

 

Energy Together er et fællesskab for personer, virksomheder og organisationer, der ønsker at udvikle og bruge en fælles standard for at definere energisystemet og energisektoren, samt at udvikle og bruge nogle fælles design, ikoner og formidlingssystemer.

Formålet med en fælles standard og nogle fælles formidlingssystemer er at udbrede kendskabet til sammenhængene i det komplekse energisystem og derved skabe mulighed for nye effektiviseringer og nye forretningsmuligheder på tværs af energisystemet. Det gør vi ved at bruge pædagogiske værktøjer, der gør det lettere for dem, der skal modtage viden.

Scroll for at forsætte

Dimensionerne i E2G-standarden

I Energy Together er der en standard for, hvordan man entydigt kan definere energisystemet, energisektoren, beslutningerne i og uden-for sektoren, geografien og tiden. E2G-standarden vil løbende blive videreudviklet og debatteret i E2G-fællesskabet.  E2G-standarden viser, hvordan energien strømmer fra de steder, hvor den udvindes til de steder, hvor energien til slut omdannes til energitjenester. Standarden viser endvidere de beslutninger, der træffes i de forskellige dele af energistrømsforløbet. Der er følgende dimensioner i den standard, der skal bruges til at kortlægge energisystemet og energisektoren:

 • Placering i beslutningskæden fra F&U til drift (1. dimension)
 • Navnet på aktøren (2. dimension)
 • Placering på energistrømskortet (energiform, teknologi) (3. dimension)
 • Geografien (land, region, kommune, sted) (4. dimension)
 • Tiden (år, måned, uge, dag, time, minutter, sekunder) (5. dimension)
Scroll for at forsætte

Det unikke kortlægnings-koncept

Der findes ikke andre kortlægningsmetoder indenfor energiområdet, hvor man har samlet beskrivelsen af beslutningssystemet og beskrivelsen af det tekniske energisystem i et samlet koncept, og hvor man har brugt konceptet til pædagogisk formidling af sammenhængene i energisystemet.

E2G-konceptet er unikt, og det er langtidsholdbart.

Scroll for at forsætte

ENERGY TOGETHER KORTET

På E2G-kortet får du overblikket over det samlede energisystem, over energisektoren og du kan zoome ind på detaljerne. Tykkelsen af energistømmene symboliserer den energimængde, der udvindes, transporteres og omdannes.

Scroll for at forsætte

HVAD SKAL E2G KORTET BRUGES TIL?

Den grønne omstilling af energisystemet forudsætter:

 • At de gamle forsynings-siloer brydes ned
 • At der opbygges en ny forståelse af energisystemet på tværs af energiformer, forbrugskategorier, beslutningssystemer, mv.
 • At økonomer, jurister, ingeniørere, teknikere, mv. lytter til hinanden, og interessere sig for hinandens områder
 • At der identificeres nye innovationsmuligheder og forretningsmuligheder på grænsefladerne mellem energiformerne, produktion og forbrug

Det kræver, at der opbygges en ny helhedsforståelse af energisystemet og energisektoren. E2G-koncepter kan danne rammerne for skabelse af et fælles "sprog" og en fælles forståelse

Scroll for at forsætte

E2G oversigt

Vi vil nu gennemgå dimensionerne i E2G-konceptet. Hvis du synes, det bliver for indviklet, er du velkommen til at tilmelde dig til Strategirummets kursus: "Introduktion til sammenhængene i energisystemet" - se  her. Meld dig ind i fællesskabet ved at sende en mail til fn@strategirummet.dk 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Scroll for at forsætte
Introduktion til Energy Together konceptet - Energikilder

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Scroll for at forsætte
Introduktion til Energy Together konceptet - Beslutningskæden

Beslutningskæden i energisektoren (1. dimension)

Der findes ikke nogle fælles definitioner på, hvordan beslutningsstrukturen i energisektoren kan kortlægges. Men hvis man definerer strukturen ud fra den måde, hvorpå virksomhederne i sektoren er organiseret, får man en beslutningskæde, der går fra F&U til daglig drift. Ved skift fra et led i kæden til det næste, er der en ansvarsoverdragelse fra en del af organisationen til den næste.

Beslutningskæden, som er vist til højre i billedet, kan pege ned på alle dele af energistrømskortet (3. dimension), som bliver gennemgået i det følgende. 

I hvert led af kæden, vil man endvidere kunne lave en underopdeling i en række delbeslutninger, som også er kronologiske.

 

Scroll for at forsætte

Beslutninger uden for energisektoren (1-D på E2G-kortet)

I hverdagen træffer energiforbrugerne mange beslutninger, der har betydning for energistrømmene i energisystemet. Vi træffer langsigtede beslutninger når vi beslutter renovering af vores boliger, køb af elforbrugende apparater, mv. Vi træffer mindre langsigtede beslutninger, når vi vælger at reparere og vedligeholde vores energiforbrugende apparater, og vi træffer kortsigtede beslutninger, når vi dagligt tænder og slukker for apparaterne.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Scroll for at forsætte
Introduktion til Energy Together konceptet - Navnet på aktøren

Identitet af beslutningstageren (2. dimension)

I 1. dimension på E2G-kortet fastlægger vi, hvor vi befinder os i beslutningssystemet. For at vi entydigt kan kortlægge beslutningsstrukturen, skal vi også kende navnet på den aktør, der træffer beslutningen, idet der er mange, der befinder sig i samme del af beslutningskæden.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Scroll for at forsætte
Introduktion til Energy Together konceptet - Energistrømskortet

Energistrømskortet (3. dimension på E2G)

Energistrømskortet går fra det punkt, hvor den primære energi udvindes, og til det punkt, hvor energien bliver omdannet til energitjenester.

Kortet indeholder de forskellige energiformer (kul, olie, biomasse, el, fjernvarme, mv.) og alle de anlæg, der omformer energien fra en form til en anden, og som transporterer energierne.

Med kortet kan man entydigt definere hvilken energiform og hvilket energianlæg, man har fokus på.

I de følgende kapitler forklares de enkelte led i energistrømsbilledet.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Scroll for at forsætte
Introduktion til Energy Together konceptet - Udvinding af energi

Udvinding af energi

Vi starter det sted i energistrøms-billedet, hvor vi begynder at udvinde energien med henblik på senere at bruge den til energitjenester.  

Scroll for at forsætte

Energi-udvinding

Vi udvinder transportabel primær energi når vi ...

 • Graver kul op af jorden

 • Henter uran ud af klipperne

 • Pumper olie og naturgas op fra undergrunden

 • Dyrker energiafgrøder på markerne, og høster dem

 • Indsamler restprodukter fra fødevareproduktionen samt fra bionedbrydelig og ikke-bionedbrydelig affald
Scroll for at forsætte

Udvinding af primær energi

Transportabel og lokal primære energier

Den ”Transportable primære energi” er den energi, der kan transporteres, og som vi derfor ikke behøver at omdanne til andre energiformer eller energitjenester det sted, hvor vi udvinder den.

Den anden del af den primære energi, skal omdannes til energitjenester eller andre energiformer det sted, hvor den er, fordi den ikke kan transporteres. Den kalder vi ”Lokal primær energi”. Den ”Lokale primære energi” (sol, vind, vand, bølge, omgivelsesvarme, tidevand, havstrømme og geotermi) vender vi tilbage til – nemlig de steder på Energy-Together kortet, hvor den primære energi omdannes til sekundær energi og til energitjenester.

Scroll for at forsætte

Udvinding på E2G-kort

På E2G-kortet vises udvinding af energi som egenudvinding af transportabel energi og lokal energi, der ikke kan transporteres.

På billedet til højre kan du se udvindingen af råolie, naturgas og biomasse i Danmark som de energistrømme, der kommer fra kassen: "Egenudvinding".

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Scroll for at forsætte
Introduktion til Energy Together konceptet - Transport af Primær energi

Transport af Primær energi

Nu har vi udvundet den primære energi. Nu skal den transporteres derhen, hvor den skal omformes til mere håndterbare energiformer eller direkte bruges til energitjenester.

Scroll for at forsætte

Transport af Primær energi

Transporten af primær energi foregår ved

 • Regionalt transporterer vi olie og naturgas i store rørsystemer

 • Globalt transporterer vi olie og flydende naturgas i skibe

 • Stenkul transporteres typisk med skibe og med jernbane. Markedet er internationalt. Man ser ofte, at der etableres kraftværker i forbindelse med brunkulsminer for at undgå den dyre transport af brunkul

 • Biomasse i form at træflis og træpiller transporteres globalt via skibe og lokalt via lastbiler

 • Halm transporteres typisk lokalt med lastbil

 • Gylle til biogasanlæg transporteres lokalt med traktor
Scroll for at forsætte

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Scroll for at forsætte
Introduktion til Energy Together konceptet - Omdannelse

Produktion af sekundær energi

Nu er vi nået til det punkt i energistrømmene, hvor vi omformer den primære energi til den meget mere håndterbare sekundære energi.

Scroll for at forsætte

Produktion af sekundær energi

Sekundær energi
Vi omformer en stor del at den Primære energi (primær energi) til andre energiformer, som vi har lettere ved at transportere og håndtere. Disse energiformer kalder vi med en fællesbetegnelse ”Sekundær energi”.

Scroll for at forsætte

Produktion af sekundære energiformer

Produktionen af sekundær energi sker ved

 • Vi producerer el i termiske kraftværker, i atomkraftværker, i vandkraftværker, i solcelleanlæg, i vindmøller, i brændselsceller, i bølgekraftanlæg, i tidevandsanlæg

 • Vi producerer el og varme i kombineret drift i termiske kraftvarmeværker og i brændselsceller

 • Vi producerer fjernvarme i termiske kedler, solvarmeanlæg og store varmepumpeanlæg

 • Vi producerer olieprodukter i olieraffinaderier

 • Vi er så småt startet på at producere syntetiske brændsler i form af brint, methanol og ethanol i kemiske anlæg

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Scroll for at forsætte
Introduktion til Energy Together konceptet - Transport af sekundær energi

Transport af sekundær energi

Transmissionen

 • Transmission af el foregår i højspændingsnettet, hvor spændingen er over 100 kV. I Danmark er det Energinet.dk, der har ansvaret for højspændingsnettet

 • Transmission af varme foregår i store varmerør. I Københavnsområdet er det f.eks. CTR og VEKS, der har ansvaret for transmissionen. I Trekant-området er det Tvis

 

Distributionen

 • Distribution af el foregår via de lokale forbrugerejede distributionsselskaber

 • Distribution af fjernvarme foregår via fjernvarmeselskaberne

 • Distribution af olieprodukter sker via olieselskaberne og andre private aktører
Scroll for at forsætte

Transmission og distribution på E2G-kortet

Transporten af sekundær energi opdeles i ”Transmission” og ”Distribution”. Transporten kan sammenlignes med vejsystemet, hvor der er nogen, der styrer motorvejene og det overordnede vejsystem, og andre, der styrer de mindre mere lokale veje. Tabene opgøres som forskellen mellem den energi, der sendes ind i transportsystemet, og den energi, der tages ud i den anden ende.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Scroll for at forsætte
Introduktion til Energy Together konceptet - Omdannelse til energitjenester

Omdannelse til energitjenester

Vi er nu nået til sidste del af energistrømmene, hvor energien omformes til energitjenester i form af lys, opvarmning, PC, transport, mv.

Scroll for at forsætte

Omdannelse til energitjenester

Omdannelse til energitjenester

 • I husholdningssektoren bruger vi el til belysning, IT, madlavning, opvarmning mv. – naturgas til opvarmning og madlavning – fjernvarme til opvarmning - olie til opvarmning

 • I ”Produktionserhvervene” og i ”Handel og servicesektoren” har vi de samme typer forbrug som i ”Husholdningssektoren”, men fordelingen er anderledes. Hertil komme energiforbrug til trykluft, inddampning, ventilation mv.

 • I Transportsektoren bruger vil olieprodukter i form af benzin og dieselolie i vore biler. Vi bruger olie i tog og skibe. Vi bruger flybenzin i flyvemaskinerne
Scroll for at forsætte

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Scroll for at forsætte
Introduktion til Energy Together konceptet - Eksport/import

Den geografiske dimension

Når man taler om et energisystem, sætter man en ramme om et område af energisystemet eller om forskellige energiteknologier. Fokus i energisystemet er primært at vurdere energibalancen for de enkelte teknologier og for det samlede geografiske område. 

I E2G-konceptet har geografien sin egen dimension (4.dimension)

Scroll for at forsætte

Eksport/import i E2G

Import - eksport
Indtil nu har vi ikke fokuseret på et bestemt geografisk område, da vi tegnede Energy-Together kortet. Når vi vælger et bestemt geografisk område, og vil kortlægge energisystemet i dette område med brug af Energy-Together, skal vi udvide beskrivelsen med de energier, der strømmer ind og ud af området. 

Vi tilføjer derfor et led: ”Import af primær energi”, på det sted på kortet, hvor vi opgør den transportable primære energi, der tilføres systemet. Vi tilfører endvidere et led: ”Import af sekundær energi”, på det sted hvor vi opgør den sekundære energi, der tilføres eller produceres i systemet. I slutleddet, hvor energien forlader systemet, fordi den enten bliver omdannet til energitjenester eller eksporteres, tilføjer vi to led: ”Eksport af primær energi” og ”Eksport af sekundær energi”.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Scroll for at forsætte
Introduktion til Energy Together konceptet - Energilager

Den tidsmæssige dimension i E2G

Den 5. og sidste dimension i E2G-konceptet er tidsdimensionen. Det er i tidsdimensionen, vi fastlægger den periode, vi betragter energisystemet i det valgte geografiske område.

Tidsperioden kan være år, måneder, uger, dage, timer, minutter eller sekunder.

Scroll for at forsætte

Lagring af energi

Lagre
Når vi også vil fokusere på en bestemt tidsperiode, bliver vi nødt til at tilføje lagre til energisystemet, idet vi ikke behøver at bruge og eksportere eksakt samme energimængde, som vi udvinder og importerer. Vi kan lægge energien på lager fra en periode til den næste.

Vi lægger to led på der hvor energien tilgår det geografiske område. Det ene led vedrører de samlede energiressourcer i området. Det andet led vedrører startlageret af den primære energi, som vi allerede har udvundet. På det sted, hvor vi tilfører sekundær energi til systemet, tilføjer vi et led, der beskriver den sekundære energi, vi har som startlager. I slutleddet, hvor energien forlader systemet lægger vi to led på: ”Ultimo lager af primær energi” og ”Ultimolager af sekundær energi”.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Scroll for at forsætte
Introduktion til Energy Together konceptet - E2G

Det samlede E2G-billede

Det samlede E2G kort
Vi har nu tegnet det samlede Energy-Together kort over energisystemet i et geografisk område og i en given tidsperiode.

Scroll for at forsætte

Energy Together

Energy Together platformen

På Energy-Together platformen anvender vi E2G-konceptet til at beskrive energiregnskaber, og til simuleringer af konsekvenser af forskellige typer beslutninger.

Markedssimulator

Energistrømssimulator

Scroll for at forsætte

Energy Together

I den anden del af kortet har vi konsekvenserne af beslutningerne i form af ændrede energistrømme, økonomi og miljøpåvirkninger.

Scroll for at forsætte

Energy together - Energistrømssimulator

Energistrøms-simulatoren er et eksempel på, hvordan E2G-kortet kan bruges til at illustrere konsekvenserne af forskellige beslutninger. 

Scroll for at forsætte

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!